symfony/http-foundation Security Advisories for v2.0.10 (9)