symfony/http-foundation Security Advisories for v2.0.9 (9)