symfony/http-foundation Security Advisories for v5.0.6 (1)