symfony/http-foundation Security Advisories for v4.4.6 (1)