symfony/http-foundation Security Advisories for v5.0.5 (1)