symfony/http-foundation Security Advisories for v5.0.4 (1)