symfony/http-foundation Security Advisories for v4.4.4 (1)