symfony/http-foundation Security Advisories for v5.0.3 (2)