symfony/http-foundation Security Advisories for v4.4.3 (2)