symfony/http-foundation Security Advisories for v5.0.2 (1)