symfony/http-foundation Security Advisories for v4.4.2 (2)