symfony/http-foundation Security Advisories for v5.0.1 (2)