symfony/http-foundation Security Advisories for v4.4.1 (2)