symfony/http-foundation Security Advisories for v5.0.0 (2)