symfony/http-foundation Security Advisories for v4.4.0 (2)