symfony/http-foundation Security Advisories for v4.4.0-BETA1 (2)