symfony/http-foundation Security Advisories for v4.2.3 (2)