symfony/http-foundation Security Advisories for v4.2.1 (2)