symfony/http-foundation Security Advisories for v4.1.8 (2)