symfony/http-foundation Security Advisories for v4.0.13 (3)