symfony/http-foundation Security Advisories for v4.1.0 (3)