symfony/http-foundation Security Advisories for v4.0.11 (3)