symfony/http-foundation Security Advisories for v4.0.10 (4)