symfony/http-foundation Security Advisories for v3.4.10 (4)