symfony/http-foundation Security Advisories for v4.0.9 (4)