symfony/http-foundation Security Advisories for v3.4.9 (4)