symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.39 (4)