symfony/http-foundation Security Advisories for v4.0.8 (4)