symfony/http-foundation Security Advisories for v3.4.8 (4)