symfony/http-foundation Security Advisories for v4.0.7 (4)