symfony/http-foundation Security Advisories for v4.0.6 (4)