symfony/http-foundation Security Advisories for v3.4.6 (4)