symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.43 (4)