symfony/http-foundation Security Advisories for v4.0.5 (4)