symfony/http-foundation Security Advisories for v3.4.5 (4)