symfony/http-foundation Security Advisories for v4.0.4 (4)