symfony/http-foundation Security Advisories for v3.4.4 (4)