symfony/http-foundation Security Advisories for v3.3.16 (4)