symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.34 (4)