symfony/http-foundation Security Advisories for v4.0.3 (4)