symfony/http-foundation Security Advisories for v3.4.3 (4)