symfony/http-foundation Security Advisories for v3.3.15 (4)