symfony/http-foundation Security Advisories for v4.0.2 (4)