symfony/http-foundation Security Advisories for v3.4.2 (4)