symfony/http-foundation Security Advisories for v4.0.1 (4)