symfony/http-foundation Security Advisories for v3.3.14 (4)