symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.32 (4)