symfony/http-foundation Security Advisories for v4.0.0 (4)