symfony/http-foundation Security Advisories for v3.4.0 (4)