symfony/http-foundation Security Advisories for v3.3.13 (4)